Κωνσταντίνος Χάρλαν

Makam Segâh

April 03, 2018

This week, I’m working on the segâh makam, in particular Segâh Saz Semâî composed by Nâyî Osman Dede (1652-1729), sheet music courtesy of neyzen.com, and Το μερακλίδικο πουλί / Mithat Paşa Kantosu which you can listen to here.

Here’s a nice exposition of the makam from Ross Daly. This composition and the makam are one of my favorites so far. It has a beautiful progression and resolution.

Notes of the makam:

Segah makam notes

about me / bio

Ίντα `χετε γύρου-γύρου ...